closeTerug naar inventaris

Transcriptie

309

Nog is verstaan in deesen tenoteeren, dat 't mnstrenegn de tara„

tie van een gouden

fsievere kom van che„

van de Jongst van Cheribon in geschenk en

„riban in geschenk

ontfangen 1.—

„fangene goude komp vermelt bij reso„

„lutie van den 12:' deeser, met de koperen

hoepel 19:, en de silvere almeede met de

kopere Rand 18 Realen gewagen heeft,

en de selve tesamen getaxeert zijn op

Rd„s 257: 12: —: volgens een ingekomen

berigt van den Efsaijeur dorsman, en

en keurder van Gouden Zilver Meiszner

Voorts is na Resumtie verstaan t' appro een project ge„

schenk aen de moluxe

„beeren Een ingekomen project geschenk voosten en groten

g’approbeert.

voor de koningen en Rijxgrooten van

Ternaten, Tioor, en Batchian, bedra„

„gende ƒ 1000: 12: voor d’ Eerste, ƒ 1002:

18: voor die van Tidor en ƒ330: 14: voor de

Laeste.

Wijders geresumeert zijnde de door dispossitie overduijt„

geleverde Ladingen

den heer directeur Generaal overgelegde van Eijndhoeff voan

Bantam en oosthuij

sen van Bengalen.

bevinding: op de uijtgeleeverde Landingen

van de scheepen Eijndhoeff van Bartam

en oosthuijsen van Bengale, met de

rapportien en verklaringen daar tot ge„

haarende, so is verstaan ter afschrijving

te passeeren, de temin bevondene 195:

ed: boter, op Ses vaten met Eerstgem:

bodem, te rug ontfangen y die met goed

vond

417