closeTerug naar inventaris

Transcriptie

srctlend van den

dankbaerheijd wegens ’t debooi

gedaen dat den orangk: lako

gints tot betalinge van zijn schult

aer d’ E. Comp=s, geconstrin„

geert

't werd hier mede voor gaet

aengesien, dat ’t ragtje de Rogh

na Batavia stond ts vertrec„

ken

bekomene missive van

Ternaten

’t sentiment van den E: heer

Commissaris R: Padbrugge

moeten geven het kostenderder selve

bedraegt 2160:—: gelijck bij dese

ingeleijde factura blijckt—

Het is ons leijsonder aengenaem geweest

dat den keffinger Jaco daer gearresteert,

en tot betalinge geconstringeert is geworden,

en bedancken uE voor derselver devoiren

hier omme aengewent, sullende 'tcomptoir

generael in onse negotie boeken voor

d’ somme van 1474: 10:— behoorlijck

gedebiteert werden

Dat tJachtjen de rogh na batavia stond

te vertrecken, is wel nodig geweest, dewijl

alveel daer aen quam te manqueren, ende

in dese provintie weijnig dienst konde doen

willende zeijlen, nog drijven, van Ternate

hebben wij met de Chialoup vanden

burger pieter Tides, op den 12=e deser

schrijvens bekomende, waer bij ons

blijckt dat den E. H=r Commissaris pad„

brugge, int laeste vande gepasseerde

maendt aug=o met Gachtjen nieur

noordwijck, en voortrout de reijse

herwaerts aen meende te performeren

in Comp=e vande mess=rs gevoeght

tot