closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot de commissie, Jacob van Akers„

„dijck opper, en pieter vanden hoorn

Coopman, met abraham bondens, en

gerrit hooft ondercooplieden etz=a

gelijck uijt de copie van gemelte brieff

hier nevens gaende uE breeder believen

te sien, waer aen wij ons kortheijts

halven refereren, met verdere recom„

mandatie dat wij dit overkomende schip

eer den tijt quamt te verloopen met de

brieven, en papieren van dese provintie

zijn depechie soude laeten erlangen

en willen oock niet twijffelen off uE=s

sullen 'tselve soo ras mogelijck mede

voort senden alsoo het een snooden

zeijlder is, en wel soo slum als tjachten

hier mede

de roght

Erntfeste, wijse, voorsienige seer discrete

heeren, en vrunden, desen eijndigende ve„

velen uE=s nae vrundelijcke groetenisse

in godes bescherminge, ende verblijven

u E=t dienstwillige vrunden, en die naren

was geteekent willem van Zijll, albert

van brengel, Johannis de harpogh

Adriaen van Rooijen Cornelis stull

en pieter Craan /, in margine in

caseel Nassamwe den 14:' Septemb:r 1682.

m