closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ceramt Laut die tegens den Orangkaij

Cocang, dorp=r voogt van Roemassie in

openbaeren Oorlogh was geraeckt, om

eenige betigtinge, en scheltwoorden

gelijck uijt desselfs verhael te sien is,

maer viel veels te swack, soo dat van

meest al t zijne ontset, en veroott was

geraeckt, en sigh niet bestendigh genoeg

bevindende toevlught tot de keffingers,

en vervolgens niet algemeijne goeten„

dinge tot dE Comp=e namp, maer in Am„

boma gekomen, stond den E: heer oudt

gouverneur Robert de vicq op desselfs

vertreck naer Batavia, soo dat den selven

is uijt gesteldt te worden, tot de komste

van den commissaris, denwelken nae

dus bij geval vindende, soo vermenroden

den selven niet ende benevens eenige

na voorgaenden ondersoek

andere het versoeck, en overslagth geraden

nogh eenigen tijt gedult te willen nemen

ter tijd, enwijle den Commissaris in

Amboina mogte wesen verschenen

werdende hem patij op zijn Erustigh

aenhouden, en versoeck twee musquetten

hondert Cogels, en thien pout buskruijt

bij geset met ernstige, en scherpe aen„

maninge 'tselvige niet anders dat tot zijn

verdedinge.