closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verdedinge, en om gewelt aff te weeren

te mogen gebruijken, gelijck sulcx bijt

uijtschrift vande dagelijxe aentekeninge

omstandiger al mede te sien is, als oock

hoe des anderen daegs daer aen den selven

pattij met de Orangkaien Loesthan

van keffingh en djoumat van killoe

op zeram Lant, en andere dorpt voogden

verscheenen, die alle de zijde van pattij

gekosen hadden, en gesamentlijck onder

sComp=s bescherminge als andere Comp

bontgenoten ontfangen te mogen werden

aenhielden, en versoghten zij sijn alle

tot de betere tijt, en gelegentheijt uijt

gestelt, en naer Amboina gereesen

Jnt genomen besluijt in Ternaten van

den 21=e augustus verleden aenbelangende

den schipper van schieland vloeijden

onder andere daer inne, dat den selven om

redenen hadden moeten over 'tschrip laten

waer affechter versuijmt, en overgesla„

„gen is geworden inde gemeijne eenige

redenen te geven dewelke waren

dat de schippers van soeflijck, en

Brantgauw affeesigh zijnde soo mede

den opperstierman Atto van Chiel

als p=l schipper met het Jaght Amster„

dam geen andere, dienstige stoffe, en hadden

ver

59