closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om Jemandt anders soo een schip aen te

kunnen vertrouwen met gerustheijt

Jnt naer beright is oock als thoen niet

bedaght de redenen aen te haelen waer

op den Coningh van Batchian die nieur

wigheijt van met s Comp=s verloff

een besendinge naer Bangaij te mogen

doen zijnde volgens zijn s'hoogheijts

schrijvens niet om teen off om tander nog

om eenige raats pleginge te houden maer

twelck den Commissaris mondeling weten

het om dat'er andere die van Bathan

musselool, en Bangaij van overonts soo

een gewoonte was, en verpligtinge als die

altoos seer nauwe vruntschap niet ten

anderen hadden onderhouden enz het welk

eenlijck tot aenmerkinge hier aengehaelt

wert;

Zijnde nu den tijt soo seer verloopen dat wij

wegens d'opgeleijde Commissie niet naer

wensch, en begeerte uE: Hp: a: ergens aff

voor dit Jaer sullen kunnen berigten, als

over laet wesende om dese bodems n: noord„

wijck, en tvoorhout, langer te kunnen

ofte mogen ophouden, soo vertrecken deselve

dan op heden voorhout, het Jacht, regel

reghit van hier derwaerts, en 'tschrip N:

noordwijk