closeTerug naar inventaris

Transcriptie

werden, hebbende voor dese maent genoten

480: lb: witte rijs,

480: d=o. Zagou, en

5: rd:s Contant

Waer mede uE: godt almachtigh bevele en

blijven onderstondt v: E: vrund was geteijkent

R: Padsbrugge, in margine Banda Nassauw

den 7:e 9ber. 1682./

Last Briefie voorden

Sergiant Ian hendricx

solger te Rug naer 6

Amboina kerende, waer„

Naer Sigh sal hebben te

reguleren,

Oier vandaen vertreckende hult buijten

gekomen, regt op p=o Swangi aen scheppen„

en van daer voorts noort, regt aen tot

onder de wal van Ceram, waer Langs

dan verders westwaerts reijse vorderen zult

verdagt wesende, alle de Ionken ofte grove

vaertuijgen, dewelke onder wegen ontmoeten

off vinden mocht te besoeken, hun hare

passen off vorderende, aene ofte oude maer

hebbende, zult de hooffden over en mede

nemen, gelastende sodanigen vaertuijgh

off vaertuijgen u:E: te volgen tot Amboina

toe, doende het opperhooft daer off bericht

maer

83