closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Waer mede deze in 't welnemen hier zullen

Eijnden blijven naer onser aller hertelijke

gebiedenisse, onderstondt uE=s bereijdwillige

vrinden en was getek: R: Subs= Brugge, en den

Raat, in margine Banda Nassauw den 7: Novemb:r

1

1682/.

Honimoa

Aent opperhooft den Coopman.

Joannis Mauritsz.

Eersame, manhaste, voorsienige

seer bescheijdene,

Dese dunt eenlijk tot geleijde van d’ in geslotene

voor Amboina, en UE: mede te berichten hoe den

Commissaris staet maekt over veerthien dagen eerst

den Commiss=s staet

over 14 dagen te vertrecken

van hier te zullen vertrecken, soo dat de gelast

vier stucx Correcorre voor dien tijt wel diende

d’ g’eijste Corcorren

om de oosthoek van haija te zijn, om den anderen

moeten ten eersten

te mogen ontmoeten, wesende ’t voorneem van

aen d’ hoeck van haija

hier derwaerts hun bij te komen

zijn

Het volck dier Correcorren dienden naer gewoonte

wel voor een maent voorsien, op dat geen reden van„

d’ ged=te corcorren

clagen en hebben gelijk het overgecomene vaertuijgh:

van een maent

provisie te voorsien

daer off al 'tende bots waer ende op haere ver=

scheijninge ten Eersten hebben moeten voorsien

werden