closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hertogh, Adriaen van Rooijen, en

Cornelis Stull, in margine, Banda Nas=

sauw den 2=en Julij 1683. p. S. hier nevens

gaen mede over een Slaeff, ende een Slavinne,

om dienst te doen op de burcht, en staet in

korten, na d’ Eijlanden van hier versonden te

werden het Jachtje de Rogh, om de posthouders

daer rontsomme te provideren.

Amboina

Aen d’E: Heer Robertus

Padbrugge Commissaris, en

Gouverneur, en directeur

mitsgaders den Raad.

E:Erntfeste, Agtbaere, Manhafte,

wijse, voorsienige, seer discrete Heer,

en vrunden

UE: aengenaeme missiven van den 3=en, en 29=en

Naij, als mede die van den 12=e Junij sijn ons wel

toegebragt p„r ’t Jachtje de Rogh, dat op den

28.en Junij lestleden hier wel gearriveert is,

hebbende daer uijt alvorens verstaen dat het

scheepje Nederhorst onverwagt, en door hart

weer inde engte van Amboina tot voor ’t Casteel

Victoria ten ancker is gekomen, de vroege af=

sendinge vant selve is geschiet ter ordre vande

Hooge Regeringe, dewijle het voorsz scheepie

gedestineert was, om tijdelijck na Bengare, en

Cheijlon versonden te werden, het placht in

verte.

Ae

205

ontfangh van 3 missiven.

arrivement van ’t Jachtje

de Rogh.

antwoord wegens ’t wegsenden

van de fleuijt nederhorst

nader materij dierwegen.