closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de voorsigtigheijd int

branden van een kalk oven

is handerens waerdigh.

84: k=n: aracq

25: —: azijn van Tonacq

2: —: olijven olij

12: —: lamp d=o

80: lb: zout

25: —: boter bengaalse

40: L: suijker bruijne.

12: —: waskaersen, en

10: —: Peper

ons

is verders uijt UE=s schrijvens omstandigh

gebleken met wat leugenen de Iamnesen uE=s

hebben soecken te abuseren, en op te houden, sijnde

dit de gewoonte van die Trouloosen Schelmen,

en verraders, die niet anders gesogt hebben

als om tijd te winnen, en u E=s voorraat van

Provisie te doen consumeren, en alsoo hun voor=

deel aff te sien

Dat u E=s al veele tegenspoeden, en moeijten

hebben gehad met het hacken van balcken,

en ander houtwerck tot d’ onderhandsche

burgt is wel ts bedencken, dogh ter contrarie

sijn uE=s geluckigh geweest van te erlangen de

hulpe, die de affgekomene negorien uE=s hebben

bewesen, oock moeten wij landeren u E=s voorsig=

tigheijd in het doen branden van een kalck oven

dewijle de nogh gevorderde hondert tonnen

kalck, die wij nu voor de tweedemael u E=s

toesenden, met het gementioneerde Chialoupjen

door hart weer hier weder is aengebragt

waar naar dienvolgende geen wagten is geweest

wij willen hopen, en werschen dat de verdere

attentaten, die op den vijand ondernomen sullen

werden, door den schipper vander Walle, en vaer„

dragers Heijlman, en Ben, van goet succes

sullen

C