closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Gecommitteerdens de s=rs Stull, en Rosenburk

met het bewuste vaertuijgh opgebragt zijn.

de resterende vijff sullen bij andere occagie

mede overgesonden werden, dewijle swarigheijd

gemaekt werd die alle te gelijck te senden

Een en twintigh vande jnlandsche militie, die

d’ E: Comp=s dus lange gedient hebben, en na

huijs retourneren met dese Chialoep, hebben

ijder 7/m gagie te goet, die wij ten vollen aff=

betaalt hebben, en zijn genaemt gelijck dese

mede gaande Rolle dicteert

Soo senden wij nu mede derwaarts factura van

twee leggers wijn, en ses p=r fijne hoeden uijt

’t Jagt de Rogh geligt, ter somme van ƒ 785„ 8:—

omme aldaer geboekt te werden

Jtem nogh diverse Copie brieven van Damme ont„

fangen, en oock derwaerts gesonden tot speculatie

Waar mede

E:Erntfeste, Agtbaere, Manhafte, Wijse,

voorsienige, genereuse Heeren, en vrunden,

desen eijndigende bevelen u E: E=s na groete inde

6

genadige bescherminge des alderhoogsten, ende

verblijven, onderstond UE: E: vrund, en dienaren

was geteijckent Willem van Zijll, Abert van

Brengel, Ian Hijsselbergh, Johannes de

Hortogh, Adriaan van Rooijen, en Cornolis

Stull, in margine Banda Nassauw, den

laetsten Julij 1683.

Batavia.

Cns