closeTerug naar inventaris

Transcriptie

veel doen om een huijsien te maken, moetende

de jonge Luijden hun wat behelpen

De Guarnisoenen sullen beset werden met de na„

volgende soldaeten, als:

op kister, met den Resident twaelff Coppen,

op lethij een Corporaal, en vier soldaeten,

op Moa even soo.

Tot Wetter seven Persoonen, dogh dese laetste

staen geheel onder Radja Salomon; en mogen

tegens zijn danck niet verwisselt werden

Den quartierm=r Herman Hardersz moet

hebben. van den Cerg„t Joost de Proost, een somme

van veertigh Rx over verkogte goederen, ul

werd gerecommandeert die schult in te manen,

ende die nu aen ons over te senden met den

Luijtenant soubre, soo het eenigsints doenlijck

is, opdat de reecq=n van voorn quartiermeester

inde guarnisoenboecken gesloten magh werden

Vergeet niet s' avonts, en 's morgens met behoor„

lijcke eerbiedigheijd de gewoonelijcke Christe„

lijcke gebeden te laeten doen, ten eijnde uE: op

des selfs Residentieplaetse Godes zegen en hulpe

moogt erlangen, sonder het welcke al u voor=

nemen te vergeeffs is, hout UE: onderhoorige

in goede discipline, en weest selver altijd den

zeergen, en een vromen voorganger, weest

geduijrigh op hoede tegens onse vijanden, en

geveijnsde vrunden, ende dewijle wij op alle on=

bedenckelijcke voorvallen geen precise ordre konnen

verts

in

23=