closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t gebleken uijt de missive

daer mede aengebragt

wegens de overwinninge tegens

der ouden koninck van bantam

is hier alomme een danckdagh

gehouden &c:

dese provintie van Sago ver„

sorgt, daer in nogh gecon„

tinueert werd

de selve werd tegens 5 schell:

ingekogt

bangigheijd van Cerammers

om met haer vaertuijgen hier

te verschijnen

’t jagt de Javaanse Boode, en

Chialoup Rossingeijn na

damme gezeijlt

dat het niet doenlijck is geweest, ons van Batt=a

met rijs te provideren, maer dat wij die van

Macasser stonden te verwagten, veroorsaekt door

de rovende vaartuijgen van den ouden Coninck

van Bantam, die door haere strooperijen de

zee onveijligh hebben gemaekt, dat wij door ons

borger handelaars, tot Leetwesen, hebben ver=

taen, en wederom met Lieff dat die Schelmen

door Zodes bestieringe, en ’s Comp=s oorlogsmagt

alle verdreven, en verdienen zijn, met overwinninge

van alle de fortressen, en sterckten vanden ouden

koninck, sulx apparentie was dat den selven

genoodsaekt soude zijn sigh selven in corten te

komen verootmoedigen, waer voor den Almogende

alomme in dese Provintie gedanckt, en gelooft zij

met het houden van een algemeenen danck=

dagh, en des avondts zijn teeckenen van vreugde

betoont met het lossen van Canon, wij hebben

aenstondts niet ledigh gestaen, om ons selfs van

Sago te versorgen, soo veel ons doenelijck is,

continuerende daer inne nogh dagelijcx met

onse borger handelaers, om die na Ceram te

senden ten fine voorsz, van wien wij het boom=

broot kopen tegens vijff achtste Rx: het 1000:

sedert den opperkoopman den E: Teremias van

Viet op keffingh is geweest, om de twee Boutonso

vaartuijgen vande wal aff te haelen, sijn hier

geen keffingse vaartuijgen gekomen, wij ver=

staen dat zij bange sijn om aengehaelt te werde,

onse vaartuijgen die wij hier bij der hand gehad

hebben, sijn na Damme geseijlt, met naemen

’t Jagt de Javaanse Bode, ende de Chialoep

Rossingein

D