closeTerug naar inventaris

Transcriptie

243

Rossingeijn, tot transport onser militie, Nederhorst

medegebragte Rijs van

het fleuijtje, heeft ons van Java niet meer

’t fleuijtje nederhorst, &c:

toegebragt, dan twee en sestigh Lasten, en van

onts hadden wij voor de komste der schepen in

s' Comp=s packhuijs leggen, na gissinge hondert

lasten Rijs, van Amboina hadden wij bekomen

met de Iavaanse Bode 22 lasten Padij, en van

macasser, hebben wij met het schip Macasser

mede bekomen 35000 bossen Padij, wij sullen

de mesnagie van dat graen

niet nalaeten de mesnagie soo veel te betragten

sal soo veel doenlijck

als mogelijck sal wesen, werdende dagelijcx aen

betragt werden.

jder ziel verstreckt een halff lb Rijs, ende een

halff lb sago, volgens de Lijste van beschrijvinge

de provideringe van onse

der zielen, de provideringe van onse Guarnisoen„

guarnisoenhouderen inde

houderen inde Z. o. Eijlanden, de aengekomen schepen

Z.o. Eijlanden, de aengekome

schepen, en militie tot

alsmede de militie tot Dammme, tot restouratie der

Damme trecken al veel van

saecken aldaer, trecken al veel vande voorraet

den voorraet wegh.

wegh, onse borgeren hebben aende guamisoen

houderen hier aent Casteel niet meer magtigh

geweest als een maant rantsoen Rijs te verkoopen;

jegens 3/8 Rx t rantsoen, ende en hebben jegenwoor„

digh niets in voorraet medr, moetende nu alle uijt

s' Comp=s handen selfs gevoet werden, komende

het nu nogh wel dat tot keffingh, en op andere.

negorijen op Peram Zago te krijgen is, andersints

sonde het hier al vrij bekommerlijck wesen.

’t aenbrengen van Rhijs, door

het aenbrengen van Rijs alhier door onse borgers

de borgers is van geen

van Macasser is van geen naemwaerdigh belangh,

belangh

want die om het meeste geld te bekomen den Rijs

op d’ uijtleveringe vant schip

op Amboina verkoopen, de ladinge vant schip

macasser is een vat boter dat

macasser is wel uijtgelevert, behalven een vat

uijtgeleckt is, te kort

gekomen.

boter, dat uijtgelekt is, door het indrucken vande

verte

D