closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bekomen berigt van Temmnb„r

wegens ’t qualijck tracte„

ren van onse gesondene

schoolm.r, en soldaeten

aldaer &c:

konnende doen, van de selve was genomen, en wegh

gevoert, waer vande waarheijd ons naderhand

door voorgemelten Orangkaij neij Neij is bevestigt.

Van Temmber hebben wij van Cornelis falicksoor,

sijn gevoegdens, twee soldaeten, ende den mede

gesonden Schoolm„r schrijvens bekomen, inhon=

dende dat zij daer niet al te wellekom waeren

geweest; dewijle de meeste Jnwoonders van het

Land gesegt hadden om onsen gesonden Leerm=r

niet verlegen waeren, en liever agter wegen hadde

mogen gebleven hebben, ook liever Tenimbers

wilden sterven, dan Christen worden, moetende de

Soldaeten dagelijcx veele scheldwoorden van gemeene

Lieden verdragen, en aengespogen werden, wes zij ten

eersten al versoeck hebben gedaen, om van daer

verlost te werden, den Schoolm.r hielt hem bij de

Cenimbers boven inde negorie, versoeckende om

kinderen te institueren, die hij door toedoen van voren

gemelten fallicksoor eenige bekomen hadde, benevens

weijnige bejaerde, voor de twee medegegeven

soldaeten was een kleijn huijsien ontrent het

strant gemaekt, die niet wel te gelijck uijt dorsten

gaen, off hun provisie, en goederen wierden gestolen,

dogh den Vader van falcksoor hadde belooft een

ander huijs bij het zijne inde negorij te willen

maken, en verders onse afgesondene in alles

behulpsaam te willen wesen, en voor overlasten

bevrijden, sulx wij vertrouwen, het daer met der

tijd nogh wel gaen sal, al is het in het begin

wat verdrietigh, wijders gaven onse affgesondene

te.

t