closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den Boeckhouder Philip Castel tot Bima

residerende, heeft ons onder anderen genotificeert dat

hem van Sumbauw door eenige Maleijers was berigt

dat daer een Cerams vaertuijgh was geweest, dat

nagelen hadde verkogt, dogh in geen groote quantiteijt

als hebbende maer vijfthien â 20 gantangs sien

verhandelen, sulx gemelten resident daer na hadde

doen vernemen, en niet konnen horen waer zij gehan„

delt hadden, maer egter ordre gestelt daer rontsom

wanneer wederquamen de selve aen te houden, en op

te brengen

Tot kouwer hebben de jngesetenen schade geleden

door de Japouse Rovers, die van daer eenige menschen

hadden wegh gevoert, ’t welck door onse borger

Bandelaers werd geconfirmeert, die daer ontrent

wel twintigh stucx Correcorren hebben vernomen.

De keffingers leggen met den anderen dapper over hoop„

de Soon vanden orangkaij Cabaressi iegens den

Patti van killiwaro. Den orangkaij Sobock is daer

mede onder vermengt, in voegen de rapporten van

oneenigheden der keffingers nogh dagelijx continueren

oock sijn de schelmen soo snoode datse den anderen

wegnngh schade toebrengen

Den Broeder van den orangkaij Joumat genaemt

keffingh heeft ons berigt, dat des Tolck van Teeuwer

genaemt Gamelack, die met een vaartuijgh sterck

25 koppen hier in Banda hebbende geweest om te

klagen over den Tolcq Neij Meij tot Teeuwer, na

huijs willende retourneren, en gecomen sijnde tusschen

de Eijlanden Coeseroeij, en Mattabella door de papoese

Rovers was aengetaft, ende geen genoogsaeme resistentie

af

233

notificatie vanden resident

tot Bima dat op sum

bauwe eenige nageler

waeren verkogt.

verschijninge vande

papouse Rovers tot

kouwer, en hun geploegde

Roverijen aldaer.

oneenigheijd der

keffingers

berigt vanden broeder

van den orangkaij Jou„

mat wegens het nemer

en weghvoeren van den

Tolcq gamelack.