closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daer int eerste de helft wel

sijn gestorven.

aenplantinge der noote

boomen op p=lo aij &c:a

d’oranghaijen, en meeste

roervincken van de questien

tot moa, en lethij komen

over.

eenigh beest is overgebleven, door de veranderingh

van gront sijn 'er wel de helft in het eerste gestor„

ven, dogh de resterende daer nu redelijck wel aerder„

op voorn Eijland aij zijn, door alle de Perkeniers

„nooten,

een seer groote meenigte„ als jonge nooteboomen

geplant, die soo treffelijck opkomen, en geijl=

wassen dat het een lust om zien is, ’t selve is mede

geschiet op ’t Hooge Land van Banda, als oock op

Neira, welcke daer mede wel voortgekomen

sijn tot verheuginge der planters, de oorsaeke off

reden daer van is dat wij van dit jaer ongemeen

veel regen hebben gehad, de aenplantinge is

vroegh geschiet, dies verhopen wij dat de jonge

boompjens hunne wortels diep inde aerde

geschoten wesende, beter bestant sullen zijn, jegens

de hitte der Sonne.

De orangkaijen die de meeste Roerrincken zijn

van onlusten tot Moa, als Tourlille, dome, en

Sourlouta van Lethij, senden wij tegenwoordigh

met dit schip over tot u Ed: Ho: agtb, conform

der selver intentie, en missive van den 6.en april

lestleden verrat, om verdere oneenigheden daer

te vermijden, den orangkaij Norjatta soude

mede gekomen hebben, indien niet van huijs, en

na eenige der Eijlanden was gevaeren, wij willen

hopen, en vertrouwen door dit middel de ruste, en

Vrede, op dat Land bereijckt sal werden

Belangende de saecke van den Coopman vanden

Borgh, en dat den selven na Batavia gesonden is,

6.