closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gh

2„

rder.

is veroorsaekt om dat den Gouverneur van Zull

op de komste van d’ E: Heere Commissaris Pad=s

brugge sijn E: geremonstreert heeft de continuele

oppositie, aenkantinge, onverdragelijcke stoute be„

jegeninge, hard koppigh, en ongehoorsaemheijd

van gemelten Coopman, die d’ ordre van d’ E: H=r

Gouverneur voornt, om sijnen dienst int Casteel

in plaetse van buijten, in eijgen huijs te doen, niet

heeft willen nakomen, verwijtende dat heem

geen regt weder voer, in sekere sake voor den

Raad van Justitie, hier hangende, wegens des selfs

Swager van hosten, en dat hij in andere saecken

gecondemneert wierd, alles breeder blijkende uijt

de nevensgaende papieren, en bewijsen van het

Proces als doen gehouden, en nu overgaende onder

N.o 8, dogh geen wonder want gemelte Coopm=n

sigh jegens den E: Heer Gouverneur Quael=

bergen, mede in onverstandigheijt seer stout

heeft derven aenkanten, om welcke redenen, en

notitien, den opgemelten Heere Commissaris

Pad= brugge, en Raet voorsz vanden bergh

van hier hebben versonden

Belangende de saken tot Damme, de selve

staen in redelijcke toestant, soo haert s' Comp:s

oorlogsmagt met kleen vaartuijgh daer onder de

wal verscheeren, om te recognosceren wierden

met een Chergie van 10 â 12 musquetten, en een

bas van de viand, die int verborgen lagh ont„

fangen, des anderendaegs trock de magt te lande

onder den Cap=n Cromhuijsen, sterck 150: mannen

verte.

259

nopende ’t opsenden van den

koopman vanden Bergh.

des selfs oppositien.

daer over in regten betroc„

ken is, gaende ’t proces

nu mede over

nopende de saecken tot

Damme.