closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d’ onse geremarqueert hebbende, de trouloosheijd der

Samnesen die dagelijx niet logen, soo zij schrijven om„

gegaen hebbende, en volherdende in haer boosheden

sijn tot resolutie gekomen om voorsz volkeren tot ons

over te senden p:r 2 Chialoepen, en de selve dan

verders te senden na Amboina aen d’ E: Heer

Commissaris Pad= Brugge.

verders adviseerden de vrunden datse neerstigh

besigh waeren int opbouwen vande Reduijt, Jtem

dat den Cap=n Cromhuijsen met ’t Jagt de Javaanse

Bode, en Chialoep Rossingijn na de daerom her=

gelegene Eijlanden gesint was te vertrecken, om

de visite te nemen, volgens zijnen last, en dat onder„

wijlen ’t verder opmaken van de Reduijt, en datter

meer te doen stond int opsoecken van de agtergeblevere

vijanden bevolen souden aen den schipper Jan vande

Wall, de vaendragers heijlman, en Ben, tegens

zijn wederkomste de Reduijt voltoijt te vinden,

wanneer dan wijders van meeninge waren na

huijs te keeren, als op alles de vereijste ordre

gestelt was, dogh wilden alvorens den egant

nogh eens gaen besoecken bij bequaem weer.

Door een appendix hebben de opperhoofden ons nogh

laeten weten als zij des anderendaegs gesint waren

de affgekome Samnesen, die inde pagger opgesloten

saten ons toe te senden, dat die den desperaten

gespeelt hebben van hun huijs daer in laten met

onskruijt inden brand te steken, de schildwagt

vermoort, benevens hunne vrouwen, merende

te eschaperen, maar is door d’ onse belen, die goede

wagt hadden gehouden, en die ’t hooft boven de pagger

Wilder