closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en dat voornamentlijck d’ orangkaijen hun mosten

komen verootmoedigen, en hun geweer voor de

Ed: Comp=s nederleggen op genade, en ongenade

wanneer met hun gespreck soude gehouden werden

waer op eerst aende overkant bij de 20: persoonen

hun vertoonden, daer van vier bij den Capt=n

verschenen, die hun vraegde wat te seggen hadden,

en off zij de ordre niet hadden verstaen, gaven

ten antwoord bevreest te sijn, en nogh niet en

derffden verschijnen, vervolgens verschenen vande

vijanden bij de onse agt persooren onder ontmoetinge

van onsen Tolcq die hun t' Elckens over de rivier haelde,

onvoorsien van geweer die als voren de conditie hoedanigh

aff te komen voor gehouden wiert, die hun Excuseerde

seggende den orangkaij Teverkeij was sieck, versoec„

kende weijnige dagen uijtstel, dat geaccordeert

wierd op eenen anderen dagh verschenen weder 4

damnesen tijdingh brengende binnen 1 â 2 dagen al

t' samen soude affkomen, dese bij d’ onse vernacht

hebbende gingen 's anderendaegs wegh, eenige

dagen daer na verschenen 28 mans persoonen uijt de

Negorien Bever en Jij, bij hun hebbende 21 hou„

wers, 5 krissen met een houres, dat gelast wierd

aff te leggen, en traegh toeginck, hun gevraegt

werdende waer de rest, ende een orangkaij

beverceij bleven, antwoorden die souden volgen,

dese gasten wierden geordonneert in sekere pagger

te gaen tot zij quamen dat hun niet wel geviel

invoegen d’onse, in differente dagen bij een hadden

vergadert 59 mans, daer onder den orangkaij -

Teverkeij, en twee Capiteijnen van Jlij, en bever

37 vrouwen, en 34: kinders, en te samen 13 8 kopper

verte

8

2

261

hun verrigten, en weder„

vaeren aldaer