closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Shier is door d’ Eerwaerde Zeeraer

Cornelis vander Sluijs, in ’sComp=s Cassa

getelt zeven, en twintig en een halve

rx=s Conform twisfel briefje daer aff

verleent, met versoeck de betalinge

daer aff aenden oppercherurgijn meest

mattijs molckman te doen zijnde uE

Comptoir voorgelijcke somma gec

diteert

Ook bevinden wij dat den 28=en august

alhier door schipper Jan Salomons=

voerende tjacht nieur noordwijck

ter ordre vande E: heer Commissari

uijt het materiael packhuijs zijn

gehaelt tot het ligten van groote steenen

uijt het nieuwe Canaal, acht stucx

sform ketens, en seven elsen die den

selven schipper niet en heeft ae„

restitueert, zulcx noodig is soo dese

den selven nog in Amboinia beloopen

mogte daer aff beehoorlijck verantwoordin„

„ge wiert afgevordert, alles swaer

naer gissinge hondert, en dertig ponden

Ende waer mede bij manquement

van