closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

heele quantitheijt soude, soo de vaertuijgen

ander noodiger werck hadde, nog wel tot het

Laaste vand’ aanstaende week kunnen wagten

soo maer mergen voornaastkomende Saturdag

met een Last rijs, en 25000: p=s Zagouw mogte

bij gezprongen werden, 'twelk ik aen U.E. E. a=o

Eerbiediglijk gedefereert Late„

de mooren tabonij en maun, over Eenige dagen

door den fiscael gelast zijnde, hun tot het vertreck

na Batavia, volgens haere Condemnatie, met

dit eerste schip klaer te moeten houden, hebben

heden mij versoeck komen doen, dat uijtstel tot

het naaste schip mogten Erlangen, d’eerste, volgens

zijn seggen, om zig teeter te kunnen reden en

zijn ommeslag te veralieneren, waer toe genoeg„

„same en overvloedige tijdt heeft gehadt, en d’ander

om zijne siek te die mij gebleken is, dog hebbe

haer b'antwoordt, dat dit versoek niet bij mij

maer Aen u EE.a: op neira voorgestelt en daer

van oock dispositie moste erlangt werden;

Gistren en van daag, hebbe hier wederom drie

sockels met macis ontfangen, sulcx nu

hier jegenwoordig 142: p=s in voor raadt, en met

de 33: d=os van ourien, op neira den 17: deses

gebracht, tesamen een quantiteijt van 175 p=s

sockels hebbe, waer onder 4: halve zijn,

verte

versoeck vande mooren

Tabouij, en Maauw.

dat aen zijn E: d’ h.r gouv„r

gerenvoijeert is.

37