closeTerug naar inventaris

Transcriptie

beschikt, om der vijanden vaartuijgen te moogen

verrasschen, en 't volk aan Landt te kunnen

setten,

dit voor zoo veel de togt aanbelangdt, zijnde

het verdere wijdloopiger in den Last brief be„

„grepen, waar aan wij ons gedienstig gedraagen,

aanbelangende UE„s Jongste - aangenaame

op eergisteren uijthanden van

ontfangen daar uijt sien wij al mede datter

weijnig hoope van veel rijs dit Iaar te sullen

becomen, gegeven werd, ende naar dien uEE=s

niet meer dan 60: Lasten bequaame, ende niet

meer dan 'tgeen met 'tschip maccasser van

maccasser verwagt werd, te verwagten hebt,

zoo sal het al vrij becrompen dit Jaar al

wederom koomen, dog moogen verhoopen dat

ve

haar Hoog Edelh: des te vroeger besendinge voor

'taanstaande Jaar sullen doen dat uE E:, naar

de gewigtigheijt dersaaken, in haar schrijvens

aan de hooge regeringe gelieven indagtig te zijn,

gelijk den Commissaris ook niet naerlaaten

en sal, de gevaarlijkheijt en swarig heden haar

Ed=le Hoog agtb: schuldt pligtig en Eerbiedig

voor te draagen,

verte

15.

5