closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als mede dat ik hier op mijn dienst, niet

en soude waernemen, tot welcken eijnde ik alle

de orankaijs uijt de negorij wokam hier over

des maendaghs, sijnde den 8=e feb=r inde Corte

garde heeft laeten roepen, ende en haar hebben

doen afvragen, in presentie van den vrijborger

sent Iocgemisen, en Stierman Ionas, of sij op

mijn leven en dienst ijets weeten In te brengen,

dat sij nu gelieven te spreeken, daar op doen alle

de orankaijs hebben bekent, dat sij in het mintste

op mijn dienst, en leven niets weeten te seggen,

uE.E. agtbaere gelieve dit mondelijk af te vragen

aen de bovenstaende persoonen, die hier van

getuijgenisse derwaarheijt sullen konnen geven,

met de komste van d’ Chialoep Rossingijn, hebben

wij uijt handen van den boechouder Ioan Lobs voor

dit quarnisoentie wel ontfangen, alle soodanige

goederen, en Comptanten, als uEE: agtbaret des

gelievende) bij de verleende quitanten sullen

kunnen beoogen

UE: E: agtbaere is seer misnoegh, dat ik verleden

jaar mijn selven niet eens heb verweerdigh om

de regeringe aldaer een briefken te laeten toekomen,

'twelk

din