closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1Eb

ƒ 1683:

afto

ge„

orenkaij Carban wel overhandight geworden,

en denselver seer aengenaem geweest sijn, soo dat

wij volgens uEE: agtbarre ordre ons uijtterste

de voir daar toe sullen aenwenden, om bij alle

voor vallen, d’ E Comp=e onkosten van Equipagie

soo veel te gemoet te komen, als eenigsins mogelijk

sal zijn

Tis ons mede van herten, seer aengenaem geweest

19

te verstaan, als dat onse verlossinge van uEE:

p als kranckhesoecker fcharias mattijse

agtbaere, soo serg=t, alwat te vroegh om sijn ver„

lossinge versoggt soude hebben, uEE: agtbare ge„

„lieve dit toe Considieeren vermits ik uE: onder„

„daniste in 't patria getrouw ben, en tegenwoordigh

twee jaaren over mijn vijf Iaarigh verbandt gedient

heb, waar op wij uEE: agtbaere gunste seer

geerne, en met verlangen sullen afwagten,

Jck heb uijt uE:E: agtbaere schrijvens vernomen

de klagten van den Eerw=r predikant Carolus

manteauw, die tot ons derwaers was gesonden,

om alhier de behoorlijke visitie, van kerck, en School

te doen, dat hij te dier tijd hier seer, weijnigh

reformatie heeft gevonden, uEE: agtbaere ge„

„lieve dit te considieeren, wat onderrichtinge,

en onder wijsinge kander geschieden, onder dese

blinde Geijdenen, binnen de tijd van drie maenden

verte

9

163