closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vijff in’t getal wesende, en aan de oost kant

van Wilhelmus baij gelegen,

hier uijt kan V.E. E. a=t dan sien hoe kloeckmae

dese helden (:van welke soo groot geroep en

gewagh gemaakt is, even off al groote daden tere

ons souden, uijtregten:) hun getoondt hebben: wij

souden V. E. E. a:t wegens 't verdere gepasseerde alhier

wel breeder schrijven, dat om kortheijt des tijds

sullen overslaan, en ons gedragen aan de dagelicxe

aanteekeninge, die V.E. E. a=t hier naer sal

werden overhandigt

de damneesen op de westkant alwaar ses negorijen

6nogorijen aende westkant

sijn, hebben haar op onse aankompst als vriender

hebben hur als vrunden

getoondt en schijnen gelijk oock dagelijcx nogh

getoort

bevonden, tot de E. Comp=e wel genegen te wesen

't geene V. E. E. a=t al mede uijt voorschreven aen„

„leijkeninge breeder sal komen te blijken

de steers burgt in wilheldar de steene burght hebben wij begrepen in Wilhelim„

baij op een bequame open vlackten daar voor

baij begrepen

heenen, d’engelsche Logie heeft gestaan, sijnde aens

westkant vande versch rivier, waar aan de

daer de metselaers hard aen

metzelaers hard inden arbeijt doende benner

doende zijn

dog wat naam de selve burght hebben sal, is

ons tot nog onbekend, alhoe wel in raade van

banda door den E: Commandaur daer aff is

wat naem de selve naer vol„

gesproken, en als nu bescheijd verwagten sullen

toijingh hebben sal verwagte

haer E.s

ha V. E. C. A=o deselve sal gelieven te benaamen

wijders

on