closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ter ordre van d’ E: Heer Commissaris, en

Raad, was geteijckent Jsaac de Visscher

secrots.

Banda

Aen d’ E: Heer Willem van Zijll

Gouverneur, mitsgaders den

Raad aldaer.

E: Erntfeste Agtbaere, Manhafft

wijse voorsienige Heer, en Vrunden

U: E: E: missive van den 23=en deser nevens de

verdere bijlagen, zijn ons den 26.en d.o p=r de

sloep van den jnlants burger Capt=n Jan

Banse wel geworden, waar uijt dan gesien

hebbe ’t verrigten vande gecommitteerdens

aldaar, mitsgaders ’t laat afzenden van onsen

wegens ’t laat afsenden van

Manhasten Cap=n Iodocus Cromhuijsen

Capt=n Cromhuijsen naar

’t Eijland Damme

na ’t Eijland Samme, waar door reets de Cor

tingh daer den serg.t Verspreef is op:

geweest, den 25, en d’ Chialoep Vlissingen

den 28:en deser zeer reddeloos door storm, en

onweer van gemelte Cap=n afgedwaelt, her=

waarts aen te rugh sijn komen keeren,

dogh sullen egter soo dra doenlijck het

volck, en ’t geene verder tot den Togt naar

Dammne

Da

5