closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wijse, voorsienige, en seer genereuse Heere

uE: E: sampt des selfs hooghwigtige besoignes

de hoede Zodes bevolen latende, verblijve.

onderstond UE=s eer, en dienstschuldige

Dienaer. was geteijckent N: DL Montaigne

in margine ttond, ten Casteele Revengie

op P=lo aij, den 11=en Julij A=o 1683.

Banda

Den d’Heer Willem van Zijl

Gouverneur, en directeur dier

provintie met den gevolge van dien

sampt zijn E:s Raad.

E:E: Erntfeste; agtbaere, wel wijse

voorsienigen, en seer bescheijdenen Heer.

Gebiedent heer

P=r ’t Chialoupie van den Vrijburger, s.r Swaar

dat op den 16=en der verlede maend van hier

is vertrocken, hebben wij een missive tot

u E: E: agtb laten afgaen, die verhope wel

sal sijn ter hand gekomen, waer uijt VE: E: a.t

sal wesen gebleken ons'er arrivement in dese

baij Wilhelmus, en ’t verder gepasseerde op

dit Eijland Damme, daer wn kortelijck aenge=

haelt, de noodwendigheden (waeromme bij

voorsz missive aen u E: E: agtb versogt hebben)

vert

W

’t arrivement der vaertuijgen

alsmede ’t gepasseerde op

’t eijland Damme is voor dato

al genotificeert

21