closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gebreck van Rijs.

versoek om daer van Jtem 700

k=n aracq de novo voorsien te

werden

willen wij vertrouwen p=r Chialoep al na her„

waerts gesonden en onder weegh sullen zijn,

waar naar wij dagelijx beginnen uijt te kijken

en de selve te gemoet sien; sedert wanneer w

’t proviand van ses lasten Rijs voor den treijn

mede gekregen, opgeraakt is, en wij de vier

lasten (die voor de posthouders alhier moeten

blijven) al hebben begonnen aen te tasten,

sulx dat het ons aen dat graan sal komen

mancqueren in gevalle daer van met tijdigh

de novo weder voorsien werden wes mits dese

uE: E: agtb gantsch gedienstich versoeken de

wijl staat maken van nogh ontrent ses we

ten minsten uijt te sullen blijven, om nogh ses

lasten Rijs p=r eerster occasie te mogen geweij

alsmede seven hondert kannen arack, alsoo

nat oock bij na ’t enden bot is, en somtijdts ’t

een soopje voor de maets in het dagelijcx

regen agtigh weer alhier wel van doen heb

De twee maanden waer voor ’t volck besch

den op ’t Iagt de Javaanse Bode, ende de

Chialoep Rossingeijn gintsch geprovideert

komen op 19=e deser te expireren, welcked

oock weder op nieus sullen dienen te werd

voorsien.

De slaaff, en slavin die van daar naer he

waerts mosten mede gaan (:om op de Redon