closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

11

p: huijden den 19=e Junij anno 1682:

Compareerde voor mij, dapid requleth nots: pub=le,

bij de hooge regeeringe van nederlands India gead„

mitteert, residerende binnen der stadt batavia,

ter presentie van de onder genoemde getuijgen,

Pangeran aria dipa nietgerat, en ken, aria singa

wisjaija beijde expresse gejanten van den jegen„

woordigen regeerende coninck van bantaut

paducca sire sulthan aboen nasaet abdul cahar„

aen den hooch Ed:e h=r gouveneur generael Cornelis

speelman, ende d’ E E=r raden vant nederlands India

alhier, en verclaerden tesamen en ijder int bijsonder, ten

versoeke van d’ h=ren m=rs qualter zeemen advocaet

fiscael van India ende Pieter pauw water fiscael,

oo den eed als pangeran, en keij aria respective

aen den coninck, en trijck van bantan gedaen,

het navolgende als Eerstel=k dat in 't beqin

deser laeste troubles, en het doorbreecken van de on„

ensten tusschen hoogh gedachte regeerende vorst, en

desselffs vader den gewesene ouden coninck van

bantam, d’ h=ren engelsen in weerwil, en tot groot onge„

noegen van wel gemelte regeerende vorst, succes

sive soo nu, ende dan bij avont, naght en verdere ontijden,

aen desselfs voorn: vader uijt hunne logie hebben ver

streckt, en toegereijct de quantiteijt van tweehondert

vaatjes busvoeder ijdervaatje van 190: ponden,

alle met het Engels schip desocieteijt gen:t uijt

Europa aldaer tot bantam intjongste van voorleden

jaer aengebracht, zijnde de verstreckinge vant voorb:

buscruijt bij d’ h=rs engelsen gedaen Iegens hun expres

voor heen gedane beloften (aen den regerenden vorst,

van haer E= Engelsen nu teraal te sullen houden,

jae ook selffs niet tegen staende meer gem=te sij n hoogh„

verheijt d’ H=ren en gels: meermaels haddets laten soliciteren

van dogh gene adsistentie aen sijn vijanden te

willen doen

ten anderen verclaren boven gen: gesanten dat wan„

„neer den oorloch tusschen hoogh gemelten regerende.

vorst, en desselfs vader, en soo verre was door

verte