closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gebrooken, dat den laatsten de stadt bamant met alle

sijne fortressen, uijtgenomen alleer het casteel, met

maert van wapenes hadde ingenomen, dat boven gem=t

h=ren en gelsen van boort hunner scheepen affgehaelt, en

aenlant hebben gebracht ses metaele, en twee ijsere

stucken canon plantende deselve oft de daer toe

geordonneerde, en gemaacte batterije, door d’ h=ren

engelsen, daer sij h=ren engelsen wijders constabels

en eenige andere hunner matroosen hebben bijge-

voeght, waermede het casteel van den regerenden

vorst dan begonnen, en ettel=r dagen hebben ge„

continueert te beschieten

Ten der dengetuijgen nogh meergen: gesanten dat ge

duerende dels vader zijn zoon, zijnde den regerende

vorst, aldus intcasteel belegert hadde, &n=ren

Engelsen soo uijt de logie, als van de scheepen

haer meest alle dagen soo op de batterijen, als in de

swercken van ders vijant verthoont hebben, onder

welcken sij gesanten selfs gesien hebben en special=r

gebeter te noemen d'e N=a schou, swittingh predicant

coopingh M:r badi, en d’opper chirurgen van de

engelsen, waer onder een was een quetasol voerende.

ten vierden certificeren sij gesanten voor:t dat

wanneer in martio jongstleden op 't versoek van de

regeerende vorst Comp=s scheepen ser rheede van

bantam gekomen waren, tot ontset van die plaetse,

ende d’ h=r majoor s:t martuo omtrent de boom

traghte telanden, de javanen van den ouden

coninck alsdoen mede door jnductie en aenwijsinge

van d’ h=ren Engelsen even buijten deboom, aen

wedersijden van de revier Twee batterijen gemaect,

en aldaer als ook op verscheijde andere plaatsen buijten

de Zee-muur canon geplant hebben; daerse ook

van hun volck en constabels bij stelden, van waer

hij op de aencomende hollantse scheepen chialoupen

schiapans en mindere vaertuijgen dapper vuijrgave,

ten vijffden getuijgen als nogh voorn: gesanten

datse meermaels soo uijt de engelsen als andere

Dr