closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

volckeren verstaen hebben, jngevalle de stadt van

bantans door comp: wbapenen niet tijdel=e ware

1

ontset geworden, dat sij h=ren en gelsen met den ge„

wesen onder coninck geresolveert en opgestelt

hadden binnen 2: a 3: daget op ’t casteel van den

regerenden vorst, bres teschieten, en 'tselve te be

stormen. Allegerende voor reden van wetenschap

dat sij gesanten de voors: pointen en saaken

versoonelijk gesien, gehoort, ende alsoo bevonden

hebben mitjgaders dat het laeste point haer door

„diverse gelooffwaerdige rapporten te vooren ge„

comen zy. Aldus gedaen, ende gepasseert binnen

deser staft, ter presentie van Joannes warnaers

p: adsistent in dienst der EComp=e, ende Chistoffel

cnollaert dej ongd„e clercq, als ges: hier ise versoekt,

die de minute deses, nevens de attestien:, ende

mij noth: hebben onderteeckent

waer van drie aleensluijdende originelen sijn uijtge-

geven, dienende de eene om alhier ter generaele secretrarin

te berusten, ende de andere 'twee om ijder op een besonderen

bodem tot dies te meerder securiteijt aen deh=ren be

winthebberen der nederlandse oost jndische comp=e

in't vaderlandt overgesonden te werden

Quod attestor.

Pavd egulith

Wen Nonting