closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rak

57

Packhuijsen gesloten, en bezegelt sijn, waer van sij

de sleutels onder haer gehouden, medegenomen,

mitsgaders die vande Logie aenden pangerangh

nitta nagara geintregeert hebben; Eijndigende hier

mede sijne depositie, presenteert hij atterant alle

't gene voors: is, 't allen tijden naerder gekand te doen.

Aldus gedaen, ende gepasseert binnen deser Lad, der

presentie van d’ H=ren

Ocker Eckersz: opper„

coopman sabaendaer ende licentm=r, ende Joan

Sranst: van Holsteijn Capiteijn in diens der

E: Comp=e, als geduijgen hier toe versocht, die de

minute deses, nevens den attelant, ende mij notaris

onderteekent hebben waer van drij aleensluij„

„dende origineelen sijn uijtgegeven, dienende de eene

om alhier ter generaele secretarije te beruken, ende

de andere twee om ijder op een besonderen bodem,

tot dies te meerder securiteijt, aende E: E: H=ren

bewinthebberen der nederlandse oostindische

comp=s int vaderland overgesonden te werden.

Quod attestor

Danr eguleeht

1082 Jottu

11