closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en vrien handel op bandam, alse twelke hij ouden

Coninke versochte dat haer E„s aen hunne coningen

wilden overschrijven met het Engels schip dat doen

„stont naer Engeland te keeren genaemt de Scipio

africaen, ende was 't doenelijk voor hem assistentie te

verersoeken van veertighe scheepen, en een genoegtsaem

aensal volcx;

Ten wierden dat wanneer de stadt van Bantam

door Comp=ss wapenen nu ontseth was geworden

hij attestant een dagh 'twee â drie daer naer gehoort

heeft dat den regeerenden Coninke van meeninge

geweest was sigh te verseekeren ende m=r te maeken

vande Engelse logie, end derselver effecten en goederen

mitsgaders de Engelsen te massacreren, maer dat

sulcx vande voornaemte der Hollanders door veele

Ernstige affradinge was belet geworden, dogh dat hij

regeerende Coninke eghter soodanigh in gramschap

jegens haer E„s ontreecken was, dat sij hoogheijt

haer E„d door den pangerangh Aria dipa ninger at

hadde doen aenseggen van terkont met haer coopman„

„schappen, en goederen van Bantam te moeten vertrecken,

doge dat d’ heer pauli deens resident haer E:s hadde

vermaert hun vertrecke te dilaijeeren, s het selve

Langsaem te doen, ten sij sijl: p„r force daer toe

gedwongen wierden, waer op eenige dagen daer aen

wel gemelten sijn hoogheijt de paert uijtgeweest

sijnde, persoonelijk inhaer E=s logie was verscheenen,

ten met groote dreijgementen haer gelaste noghe

dienselven dagh te delogieren, 't welko haer E„s alsdoen

'savonts daer aen ooke hebben naer gecomen, naerlatende

saldade in hunne packhuijsen eenige goederen, die in d:

Cwakk„