closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Iongen off: slaeff: van hem de vrij hadde gelangeert, end

hom voor de rijs vijfftighe realen gegeven had voor reecq: van

sijn m„r om aen denselven te behandigen;

Jeen dweeden dat hem altesant bekent is door verscheijde,

geruchten dat den gemelten Iongen regeerenden coninke

de voorn: hH=ren Engelsen heeft versocht, en gelast al haer

cruijt voor hem te bewaren, maer dat sij Engelsen

in tegendeel vandien in't aensien vanden Satterlant hunne

buscr uijt op di versche tijden tot het getal toe van tweehoudert

Patjes naer tertiassa gevoert hebben, gel den agtestant

Jooke naderhant verstaen heeft door verscheijde gelooff„

waerdige rapporten dat sijn hoogheijt de gemelte engelsen

versoekende om het cruijt te mogen hebben, sij hem ten ant„

woorde dienden dat den ouden Coninke het altemael haer

hadde affgehaelt, en sij niet meer en hadden, waer op hunne

logie door gemelten Iongen vorts volkeren gevisiteert

wesende, aldaer bevonden vierde dat bij haer nogh

twee en sestigh vatjes d:o cruijt waren, dogh meert

bedurven, die sij den gemelten Iongen coninke lieten volgen,

met aensegginge dat sij alsdoen niet meer vandat buspoeder

en hadden, dogh dat naderhant eene haner raetspersoon

met naeme m=r Samuel Crifditt hem atterlant

selffs verhaelt heeft dat door m„r Barwel

en witte nogh over de veertigh vatjes van haer beke

cruijt in haere logie verborgen gehouden wierden, die sij

daer nae (soo den atterlant is bericht) naer het ontseth van

bandam soo nu, en dan aendes ouden Conincx gesinden

ver Treclut hebben

Ten derden dat weijnigh tijds voor sijn atterlants

vertrecke vandaer hij bij de brant, die doen even

buijten de nederlandse Logie was ontstaen, diversche

Amacasoonse lijcseijgenen van berende Engelsem

1

bevonden.