closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vonden.

69

bevonden heeft onderhet volke twelke gehoijt wierd

ddeselve brant gericht te hebben, als wanneer ook den

atterlant (wesende 'snachts ontrent de clocke twaelff

uijren) den voorn: m=r Barwel, die aghter op de galderije

van hunne logie dewelke streckte over de nederlandse d=o

daer hij over de leuringh lagh, toeriep off hij 'tselve wel

sagh, als ook den oploop ende trumoer van’t volke,

mee bijvoeginge soo gemelte brant naeder tot inde nederlandse

Logie quam, de hare mede soude perijckel loopen,

dierhalven het niet quaet soude sijn dat hij door sijne

soldaten wat opsight daer toe gelieffde te laten nemen,

om 'tselve (was 't mogelijk) te beletten, waer op voor

Eerst hij m:r Barwel Silswecghe, dogh naederhant noghe

met sigh om te keeren antwoorden Iae, ike sie het

wel wat raekt het mijn;

Ten vierden dat desel te engelsen off haer volke ten

dage van sijn atteslants vertreke vandaer de neder„

landse logie volgens verclaringhe daer van beleijt

geplondert hebben, als mede dat hij attelant naeder„

hant naer het Landen vand' onse verstaen heeft dat

Eenige verckiens (die met een partije andere vee

op sijn attestants vertrecke inE comp=s logie ge„

breeven waren, en naederhant buijten deselve

optraet quam te loopen) door eenige Engelse

matroosen &:a sijn doodtgesoocken en geslagen, ende dat

midderwijle sulcx geschiede, onder anderen door

voors: m:r Barwel, e andere engelsen uijtgeroepen

soude sij dese ofte gelijcke woorden in subtantie,

jae soo lukigh mannen, kil de verckeens, soo sullen

wij ooke de hollantse houden doen, wanneer sij aenland comen;

em vijff den dat hij actestant gesien heeft dat de ongelsen

voor het handen van ’s comp=s macht die doen ter

eere.