closeTerug naar inventaris

Transcriptie

85.

Van Bantam Den 1:' Iunij 1729.

van den 26:' meij IJongstleden vermelden alhier

aangebragt te weesen van ’t eijland Poulo ma„

„rak; sien wij binnen Speelwijk nog te gemoet:

En is tot Bantams boomwagter in plaatse

van den overleden Ranga Mauos Pattij aan„

gesteld den kiaria Soura doeta, die den gesaghebber

uijt naam van den rijxbestierder bekent heeft ge„

maakt, hoe na het vertrek uijt het Lampongse

vaarwater van de sreguatis spieringshoek en

Ridderkerk sig aldaar vertoond hadden diverse

vaartuijgen met Manangkabose, Iohoreese, en

andere Ralause roovers, dewelke niet alleene dat

vaarwater, maar ook de gansche vaart in zundas

engte onveijlig maakten voor de Lampongse

peper en andere smalle handelaars, waar van

zij al eenige met hun vaartuijgen overweldigt

en tot Siringin, diverse rooff verijen gepleegt had„

„den, gelijk mede op Rakata een bevolkt eijland

niet verre van daar gelegen; sulx dat zijn

majesteijt versogt uEdele groot agtb: van die

goedheijt believden te weesen, om tot verdrijff van

dat geboefte derwaards te zenden eenige gearmeerde

Comp:s vaartuijgen: het welk aangenomen is

uEdele groot agtb: te sullen voordragen soo dra

den.