closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 4:' Iunij 1729.

’t geen zijn majesteijt met stilswijgen beantwoord

hebbende vraagde na de specerijen hem Comp:s wee„

gen laatst toegesonden geworden, dewelke gesegt

zijnde, dat tot nader ordre nog aangehouden waren

repliceerde vervolgens noijt gewoon geweest te

zijn van d’ Comp: specerijen te kopen, maar

dat hem deselve altoos vereerd waren, en soda„

„ingen geschenk met een gifte van peper ordinair

vergoeden had, het welk wij d’eer hebben uw Ede„

le groot agtb: tot speculatie te bedeelen, Item

hoe op den, 29.' meij Jongstleden Bantam ge„

„passeerd zijn ses scheepen uijt de oost.

Terwijl hier mede besluijtende met eerbied verblij„

ven /:onderstond:/ hoog Edele gestrenge wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw hoog Edelens onderdanige die„

naren /:was getekent:/ Joh:n Sautijn,

M:s De Graaff, J:n Steenwijk, en Simon

Groenevelt (:in margine:) Bantam Den 4:' Iunij 1729

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Mattheus De Haan.

Gouverneur Generaal, en dE Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog

89