closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 5.e Iunij 1729.

Hoog Edele, gestrenge, groot

ontvangen den

9.' Iunij 1729

agtbare, Erntfeste, manhafte,

P:r den chinees

Koseengko

wel wijse, voorsienige, seer ge„

„nereuse wijd gebiedende heeren.

gisteren geweest zijnde ons laatste schrijven aan

uEdele groot agtbare, diend dese tot eerbiedige

communicatie, hoe uijt Nederland in

straat Zunda sijn gearriveert de scheepen

Langeroode en Castricum, navolgens ’t geen

ons heden is gebleken uijt een brievje dat alhier

van den schipper van eerstgemelte bodem Corne„

„lis van der kolster ontvangen, en voor ’t ordi„

narisloon van drie rd:s hollands besteld is, door

Inlanders, terwijl wij ’t selve in Copia desen

laten versellen, en besorgen sullen dat de ver„

versching daar bij gerequireerd nog heden morgen

werd voort gezonden p:r 's landsboot de moesthuijn.

waar mede desen besluijtende met schuldige agtinge

blijven (:onderstond:) hoog Edelen gestrenge wijd gebie„

„dende heeren (:lager:) uw hoog Edelens gehoorsame

dienaren (:was getekent:) Ioh:n Sautijn, Hendrik

Duirvelt, H:s De Graaff, J:n Steenwijk, en Simon

Groenevelt, (:in margine:) Bantam den 5:e Junij 1729

Register