closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10:e Iunij

Register der Papieren

gaande op heden na Batavia

p:r Inlands vaartuijg in handen

van den chinees Nitjinko gecon„

„signeerd aan sijn Edelheijt den

hoog Edelen gestrengen heere

Matcheus De Haan

gouverneur generaal en d’ Edele

heeren Raden van Nederlands India.

N:o 1. origineele missive aan welgem: haar hoog Edelens van

den oppercoopman Iohan Sautijn

gesaghebber benevens den raad tot

Bantam de dato heden.

„. 2. twee extracten van brieven de dat is 6.e deser gesz:

aan op gem: gesaghebber door de schippers

van de uijt Nederland in straat

Sunda gearriveerde scheepen langerode

en castricum, concerneerende de be„

„stelling ten selve bodems vande verver„

sching die van hier ten versoeke der„

waarts is gesonden p:r 's lands boot

De moesthuijn

„. 3. oncostreecqueningen van’t bedrage der gemelte ver„

versching.

N:o 4.

1729.

91.