closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93.

Van Bantam Den 10:e Iunij 1729.

Brieven de verversching, die men „e dat schrijvens

ook bekent gesteld heeft, dat voor de scheepelingen

op die bodems was gerequireert: Bedragende vol„

„gens de nevens gevougde onkostreecqueningen

is bedagen

ƒ295: 17:8: waar van de affschrijving versoeken, en

desen verder dienen laten tot pligtschuldige com„

„municatie, hoe den rijxbestierder Pangerang

den rijxbestierder bij den gesag„

„hebber in speelwijk

Pourba Nagara geassisteerd van den peper sinan„

„ciers pangerang Coessoema diradja en radeen

Wignia Nagara den 8:e deser bij den gesaghebber

binnen Speelwijk sijn geweest, en bekend gemaekt

hebben uijt naam en onder genegen groete van

den zulthan hoe de pantchiallangs, die wij bij

communiceert de triumphan„

te terugkomst van 's ko„

„nings kruijs vaartuijgen

onse advijsen aan uw Edele groot agtb: van den 4.

deser genoteerd hebben uijt gesonden te weesen om

op de berugte malaise roovers te kruijssen dien

selve na den middag te rug gekomen waren in

triumph: als victorije behaald hebbende, zoo

zij voorgaven op een rovers vaartuijg dat die

uijtgesondenen tusschen Slijpzee en Crackerou

aangetroffen en inde grond geschooten, mitsga, met saven onthalsee novers

koppen

ders tot blijken van dien daar van mede ge„

bragt hadden 7. onthalsde koppen. en aengesien

den grootsten overgeschooten hoop van dat geboeften

verkend.