closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10.' Iunij 1729.

verkend voor maleijers sig volgens de berigten

ber

ge: dat het overschot van

die maleijdse schuijmmers

Si

101

houden omtrent si

„ringen

nog dat vaarwater onthielden, zijn majesteijt

dierhalven nader het versoeken dat tot uijtroeij

's konings versoek om eenige

Comp:s vaartuijgen tot

verdrijving van ’t selve

ing van deselve eenige comp:s pantchiallangs

derwaards gesonden mogten werden, ’t gunt

wij met danksegging voor ’t genotificeerde

aangenomen hebben uw Edele groot agtb: te

bedeelen, invoegen dan geschied bij desen net ver„

der berigt hoe de voorsz: roovers 8 vaartuijgen

haar magt en geswindheijt

in't steenen welpen &c=a

sterk zoude weesen als drie kloeke soo genaemde

Salangkapangs, die omtrent soo groot zijn als

Chineese Ionken en vijff ongemeene lange

Canoas, voorsien met schiet en ander geweer

waar onder ook geteld worden een meenigte

keijsteenen en gespitste Iagerhouten, met dewel

„ke dat geboefte buijten gemeen geswint en accu„

„raat is, om daar mede in de verte te werpen,

zoo als de dorplieden van Tjikarang gelegen

landing van deselve op ’t

dorp Tjikarang

omtrent siringin ondervonden souden hebben

toen die vagabonden voor eenige dagen de stout„

heijd hadden aldaar te landen en diverse roverijen

hebben moord en roverijen

te bedrijven, mitsgaders ook een van die weerloose

gepleegt.

strandlieden, in name Sibrana, die het niet

ontvlugten konde, in’t water dood te steecken

en