closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 10:' Junij 1729.

Den 6:' deser siringen sijn gepasseerd zeijlende

na den weste sonder dat dorp te hebben aange

„gierd, en eijndigende hier mede dit relaas /:onder„

„stond, dat aldus passeerde tot Bantam den

9.e Iunij 1729. ter presentie van W: P: Bax p=l

adsistent en G:n diculesict soldaat aen de pen

in dienst der E: Comp:, die de minute deses

nevens den relatant en mij eersten clercq

hebben onderteeckend /:onderstond:/ accordeerd

/:was getekent:/ M:s Wilshuijsen E:r clercq.

Relaas Ter Bantamse secreta„

rije gedaan door kiaria wira

Santika Bantammer en be„

„diente des zulthans alhier, mits„

„gaders, de kiarias Natanga

wangsa en djaija Sasmita.

Item den Ingabeij Tjandra Sana

Lamponders heden voormiddag

binnen Speelwijk gesonden

door den Rijxbestierder panger:

Pderba Nagara Ten overstaen

van zijn sendelingen radeen

Wignia Nagara, en Ratoe

Baggoes wangsa doeta

De