closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 10:' Iunij 1729.

het welk door de andere relatanten gesien, en

haar daar uijt gebleken weesende, dat het rovers

waren, begaven sig met de andere pantchiallangs

terstond derwaards om haar op den vlugt ge„

„dreeven macker, te hulp te komen, invoegen

dan ook seggen gedaan, en het rooff- vaertuijg

in de grond geschoten te hebben, na dat zij, off

wel insonderheijt den eersten relatant wel

drie uuren daar mede hadden slaags geweest, na„

„mentlijk van des nade middags ten klocke om„

trent ses tot des avonds negen uuren, ondertus„

schen dat dese roovers bespeurende dat hun vaar„

tuijg aan ’t sincken was, sig te water begaven

waarvan eenige een goed keen komen sogten, en

andere, het uijtterste wagende, regelregt na de

pantchiallangs van de relatanten toegeswom„

men, dog aldaar sodanig met snaphanen, pieken

en werpspitsen begroet geworden zijn dat weij„

nige daar van het na verteld hebben, maar de meeste

gequetst en dood zijn weggedreeven. tot op seven

stux na, die dood opgevischt zijnde haar de koppen

affgesneden en gisteren alhier aangebragt hebben.

voorts, dat de andere rooff vaartuijgen gevlugt, en niet

te beseijlen geweest sijn, mitsgaders dat zij relatanten

in