closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 28:e Iunij 1729.

oppercoopman en gesaghebber

te deser besetting en den Rijx„

besthierder Pangerang Pourba

Nagara in dato 27:' Iunij 1729.

Den rijksbestierder gemelt ten dage voorsz: des na

de middags binnen Speelwijk gekomen en ouder

gewoonte door den gesaghebber verwelkomt, mits

„gaders geconduiseert geworden zijnde in de

ordinaire vergader zaal, begroete zijn excellen„

tie den gesaghebber uijt naam van den vorst,

waar voor bedankt weesende, zeijde vervolgens

nog wel onthouden te hebben, hoe met den gesag„

„hebber onder andere was affgesproken op maan„

„dag den 20.' deser, om des vrijdags daar aen vijff„

„thien van ’s konings kruijs vaartuijgen voor

aff te laten vertrekken, met de twee Comp=s

vaartuijgen, het galjoot de suip, en de patchiallang

de veerman, die haar hoog Edelens, op het versoek

ter hulpe van den vorst hadden believen her„

„waarts te senden, om te kruijssen op de roovers

dewelke het vaarwater van Lampong ontveijlig„

„de voorde peper en andere vaartuijgen: maar

dat tot sijn verwondering deselve nog aangehouden

wierden