closeTerug naar inventaris

Transcriptie

131.

Van Bantam Den 28:' Iunij 1729.

aan de hand was, gelijk wij zijn majesteijt uijt

naam van uw Edele groot agtb: ook sullen laten

weeten met verder berigt wegens den aanbreng

van 15000. spaance realen in betaling van

peper met Linschooten voormeld. waar van

ons den schipper heeft verhaald, dat de twee

scheepen, die men heden uijt de west Bantam

heeft sien passeeren, gekomen sijn van Suratta

en dat een van deselve Colombo is aangeweest.

wijders zijn hier den 24.e deser drie scheepen uijt

de oost gepasseerd, item daags bevorens een hol„

lands vaartuijg zeijlende na de west.

Den assistent Iacob Bloet vertrekt met zijn

affgesloten zoldij reecq: altans tot uw Edele

groot agtb: over, En desen hier mede besluijtende

verblijven met eerbied /:onderstond:/ hoog Edele

gestrenge, wijd gebiedende heeren. /.lager:/ uw hoog

Edelens onderdanige en trouwschuldige dienaren

/:was getekent:/ Ioh:n Sautijn, . - . .

M:s De Graaff, J:n Reenwyk, en Simon

Groenevelt /:in margine:/ Bantam den 28:' Junij 1729.

Conferentie gehouden tusschen

den E: heer Johan Sautijn

oppercoopman.