closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 28:e Iunij 1729.

antwoorden, dat de comp: altoos gewoon was de

contracten, die deselve met den vorst had aange„

„gaan onkreukbaar te onderhouden: vervolgens

gevraagt hebbende, wanneer de gem: vaartuijgen

zoude vertrekken, repliceerde den rijxbestierder

Sondag off maandag aanstaande, maar dewijl

sulx voor geen sekerheijt nog is aan te neemen

seijde den gesaghebber, dat den rijxbestierder den

vorst als uijt sig selvs wel eens mogt voorhou„

den hoe gedagte comp=s vaartuijgen nu al

eenige dagen vrugteloos ter rheede alhier ver„

„toeft hadden, terwijl de roovers intusschen

rijkelijk haar personagie koude speelen in’t

Lampongse vaarwater, zoo deselve aldaar

effectijff nog te vinden waren: goet antwoorde

den rijksbestierder, en waar mede dese confe„

rentie g'eijndigt zijnde is dien minister

vertrokken: gelaten hebbende copia van

voorsz. brieff, denwelke uijt de Iavaanse in

de Nederduijtse sprake overgeset weesende

luijd als volgt.

Heb agt aria Poerba Nagara om het

geen in desen briev vermeld staat bekent te

maken aan den commandeur, te weten.

Dat.