closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

Van Bantam onder dato 28:e Iunij 1729.

Dat het hoff niet twijffelt aan het geene den

heere gouverneur generaal ende gesamentlijke

Raaden van India het selve hebben laten

weeten door den commandeur Johan Sau„

„tijn bij sekeren brieff: namentlijk een waare

betragting Comp:s weegen voor de veijligheijt

van de zee en het rijk van Bantam. tegens

alle quaadwilligers ’t zij roovers van menschen

zee schuijmers, pepersteelders, en haare schuts„

keeren, off andere quaaddoenders omtrent het

rijk van Bantam en den resort van dien hoe„

„danig deselve ook genaamt soude mogen weesen

het sij Bantammer off Lamponder, ’t gunt

het hoff versoekt dat de comp: mag nakomen,

als een onderhouder en bijstander van den zul„

„than Eijnde: wijders dat den heere gouver„

neur generaal en de Raden van India ook

niet believen na te laten de hoff patchiallangs

te doen voorsien met rijs, wapenen en bus„

kruijt, wanneer sulx mogten benodige ten

behoeven van de bevelhebberen de pangerangs

Coessoema Ningrat en Soura diradja

met de verder patchiallangs volkeren, de„

„wijl die met eenst in de Bantamse Zee

sullen