closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25:e Iulij 1729.

den overleden gesagvoerder van

’t voorsz: vaartuijg in name

Abraham de vries.

N:o 5. reecq: van ’t bedragen zijner doodkist.

„. 6. extract brievje aan opgemelten Bantams

gesaghebber van den schipper

van Middelwout de dato

23.' deser gerigt tot bekent

making wegens den ontvang

der gerequireerd geworden zijn

de ververssching voordien bodem.

„. 7. Reecq: van ’t bedragen der gem: verversching.

(:onderstond:) Bantam Den 25:' Iulij 1729 /:was

getekend:/ M:s Wilshuijsen E: Clercq.

Batavia

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal, en d’ Edele heeren

Raaden van Nederlands India.

ontvangen op

Hoog Edele, gestrenge, groot agtb:

den 27.' Iulij 1729

P.r den inlander

Erntfeste, manhafte, wel wijse, voor

Intje amad.

sienige seer genereuse wijd gebiedende heeren.

Na.

157