closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25.e Iulij A:o 1729.

Na het affzenden van ons laatst eerbiedig schrij„

„ven aan uw Edele groot agtb: de dato 22.' deser

is ons berigt geworden, dat den zultaan, den

Ratoe Baggoes amad, ingabeij Toeranga doeta

en den arabisch priester Saijd oemar, dewelke bij

voorsz: onsen Jongste vermeld staan, dat ten

selven dage, eenelijk met een open brievje ten

kunnen geleijde, na Cherebon vertrocken wa

„ren, te rug ontboden had om deselve buijten

haar bereeds ontvangen last om paarden te bla

„delen nog aan te beveelen hunne vlijt te doen

dat ten besten mogelijk beslist wierden de ques„

„tien, die tot Cheribon gereesen soude weesen tus

schen twee nagelaten weduwen van een Sam„

bawase paap: over dat de een de andere, nu

de man en ook haar toesiende voogd waren over„

leeden, verkopen wilde voor slaavin, ’t welk

strijdig was met de mahomedaanse wet

alsoo gedagten paap bij beijde deselve gesegt

word kinderen geprocureerd te hebben, die

tot Cheribon nog in weesen, en daarom de

moeders van den een soo wel als den ander

vrij souden zijn, off affgelegd hebben het Iok

van slaveriije, alschoon zij daar bevorens

mede